Skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse.

Formanden for bestyrelsen skal være en forælder.

Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen. 

I skolebestyrelsen samarbejder medarbejder- og elevrepræsentanter. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen.

Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år.

Skolebestyrelsen er ifølge loven en del af skolens overordnede ledelse, ligesom skolebestyrelsen er et selvstændigt forvaltningsorgan. Det betyder blandt andet, at så længe skolebestyrelsen arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt, kan ingen ændre bestyrelsens beslutninger eller vedtagne principper.

Skolebestyrelsen er et lukket fora. Man må fortælle, hvad man selv har sagt, men man må ikke videregive fortrolige eller private oplysninger. Elevrepræsentanterne må dog ikke være tilstede, hvis bestyrelsen drøfter personspørgsmål.

Hvad laver en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.

Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. Det gøres gennem redegørelser fra skolens leder på skolebestyrelsesmøderne og tilsynet omfatter bl.a.:

 • Kvalitet i undervisningen

 • Elevernes trivsel

 • Skolens arbejde ud fra skolebestyrelsens fastsatte princippe mv.

Info

Kontaktforældre på Skottegårdsskolen

Kontaktforældre – hvorfor og hvordan
En vejledning til nuværende og kommende kontaktforældre

Vellykket læring sikres bedst i en velfungerende klasse. En klasse er velfungerende, når eleverne trives, og børnene har gode og trygge indbyrdes relationer.

Skole og hjem skal samarbejde

I folkeskolelovens § 1 står der, at Folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder. Lovteksten er ganske klar. Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for, at eleverne får en god skolegang.
Et samarbejde forudsætter tillid mellem skole og hjem, og tillid er kun mulig, når forældrene har viden om skolen og dens virke, og skolen har viden om forældrenes indstilling og forventninger. For at styrke dette samarbejde har skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen besluttet, at der skal vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse. Kontaktforældrene har en vigtig funktion, på trods af, at de ikke har formel kompetence, og i det følgende giver vi nogle vejledende retningslinjer for kontaktforældrenes virke.

Hvem skal være kontaktforældre?

For 0-klasserne (børnehaveklasser) skal der på den første skoledag vælges 2 kontaktforældre, gerne en repræsentant for henholdsvis drenge- og pigeforældre. Kontaktforældrene vælges for et år ad gangen, men man kan sagtens fortsætte gennem flere klasser.

Kontaktforældrene repræsenterer klassens forældrekreds i de tilfælde, hvor en sådan repræsentation er mere hensigtsmæssig, end at alle forældre giver møde. Det kan være i forhold til skolebestyrelse, skolens ledelse eller klassens lærerteam. Typisk vil kontaktforældrene også have status af tillidsrepræsentanter i forhold til det interne samarbejde forældrene imellem.

Arbejdet som kontaktforældre er ikke tidskrævende, og skolen anbefaler, at man i de enkelte klasser afstemmer forventningerne til kontaktforældrenes arbejde. Man kan ud over kontaktforældre også nedsætte et aktivitetsudvalg, der ikke behøver at berøre kontaktforældrene.

Samarbejdet med klasselærer omkring forældremøder

Kontaktforældrenes opgaver er at bidrage til skole - hjemsamarbejdet, hvor forældremøderne er en af de væsentligste aktiviteter. Ved de årlige forældremøder udarbejder klasselærer og kontaktforældre i fællesskab dagsorden. Klasselærer og kontaktforældrene aftaler, hvem der leder mødet og hvem, der tager referat. Formålet med det årlige forældremøde er bl.a. at informere om klassens udvikling og drøfte eventuelle emner vedr. klassens trivsel og samarbejde. Lærerne orienterer desuden om det faglige arbejde.

Samarbejdet med skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er valgt for en periode på 4 år. Skolebestyrelsen kan fastsætte forskellige principper for skolens virksomhed. Økonomi og skolens timefordelingsplan er nogle af de vigtige emner. Herudover bliver skolebestyrelsen anmodet om høringssvar i forhold til kommunale tiltag. Det er derfor vigtigt, at der er en tæt kontakt mellem klasserepræsentanterne og skolebestyrelsen.
To-tre gange om året indkalder skolebestyrelsen alle kontaktforældre til et kontaktforældremøde. Dette møde handler om gensidig information mellem skolebestyrelsen og kontaktforældrene.

Hvilke opgaver påtager man sig derudover?

Kontaktforældrenes opgaver kan variere lidt fra klasse til klasse. Vigtigt er det, at man som kontaktforældre er indforstået med at blive kontaktet af såvel lærere som forældre, og at man vil bidrage til det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole.

Forslag til emner, der kan behandles ved forældremøder

På alle klassetrin:

 • Orientering om fag, deres mål og tilrettelæggelse
 • Elevplaner
 • Vurderingskriterier for de forskellige fag på klassetrinet
 • Forældrenes muligheder for at vurdere elevernes udbytte af undervisningen
 • Standpunktsudtalelser og karaktergivning
 • Lektielæsning. Hvad forventer skolen/forældrene vedr. hjemmearbejde?
 • Hvordan skaber skolen og hjemmet lyst og interesse hos eleven for at lære noget og hvordan anvendes belønning, straf, konkurrence?
 • Ordensregler og disciplinære problemer
 • Elevernes trivsel i skolen
 • Elevernes medbestemmelse – elevråd og elevsammenslutningers rolle
 • Elevernes medbestemmelse vedrørende deres undervisningssituation
 • Klasseudflugter, hvorhen, hvordan, hvor mange penge med? Hvordan kan forældrene hjælpe til med arrangementet og med afviklingen?
 • Seksualoplysning
 • Formålet med forskellige arbejdsformer i klassen

I fortrinsvis de yngste klassetrin:

 • Hjælp til lektielæsning fra forældrenes side, og i givet fald på hvilken måde?
 • Klassens sociale liv, skrevne og uskrevne love i klassen, yndlingsemner og glæder, tilpasningsvanskeligheder, legepladsproblemer, mobning
 • Børnenes skolevej. Trafiksikkerheden, færdselsundervisning.

I fortrinsvis de ældste klassetrin:

 • Klassens arbejdsmiljø
 • Featurearrangementer
 • Lejrskoler
 • Udflugter
 • Institutionsbesøg
 • Skoletræthed
 • Arbejdsglæde
 • Tobak
 • Spiritus
 • Narkotika
 • Fester

Skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen